mar 082016
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„CZŁOWIEK NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM ZWIERZĄT”

W związku z bardzo trudną sytuacją zwierząt, którymi opiekuje się Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, zapraszamy do włączenia się w akcję charytatywną. Włączyć się można  poprzez udział w konkursie plastycznym.

Z góry dziękujemy za okazaną życzliwość.

I. ORGANIZATOR

Straż Miejska Miasta Krakowa

Osoby odpowiedzialne w szkole Psycholog Anna Strzałba – Kotula i pedagog Beata Kielian – Wnęk

Partnerzy:

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

C.H. Bonarka

 1. TERMIN

Prace należy składać do gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego mieszkanie przyszkolne w terminie do 4 kwietnia 2016r.

Natomiast rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 kwietnia 2016 r. w Centrum Handlowym „Bonarka”.

III. CEL KONKURSU

 • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na pomoc zwierzętom porzuconym,
 • kształtowanie właściwych postaw w stosunku do zwierząt,
 • uczenie odpowiedzialności za zwierzęta
 • pozyskanie prac plastycznych uczniów dla darczyńców na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nas Zwierzętami.
 1. UCZESTNICY KONKURSU

W konkursie mogą brać udział uczniowie krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 1. ELIMINACJE I OCENA PRAC
 2. Prace winny być wykonane wyłącznie indywidualnie i samodzielnie.
 3. Osoby, które zgłoszą chęć udziału w konkursie, przygotują pracę plastyczną dowolną techniką w formacie A4 lub A3.
 4. Placówka wyłoni najlepsze 4 prace, które przekaże na cele akcji organizowanej w dniu 10 kwietnia 2016 r. na terenie Centrum Handlowego Bonarka.
 5. Do każdej pracy reprezentującej przedszkole i szkołę należy przypiąć (zszywaczem) zaklejoną kopertę z metryczką, zawierającą następujące dane:
 • imię i nazwisko autora/ki,
 • nazwę i numer szkoły,
 • nazwisko nauczyciela (lub innej osoby), pod którego kierunkiem powstała praca
 • oświadczenie o przekazaniu pracy na rzecz KTOZ (w załączniku).
 1. Wszystkie prace powinny być oprawione w passe partout, które może być wykonane samodzielnie przez autora lub przy pomocy dorosłych .

Prace będą oceniane w następujących kategoriach:

 • Przedszkola
 • Szkoły Podstawowe (klasy 0-III)
 • Szkoły Podstawowe (klasy IV-VI)
 • Szkoły Ponadpodstawowe

VI. KRYTERIA OCENY

Komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli organizatorów, będzie brała pod uwagę:

 1. zgodność pracy z tematem konkursu,
 2. walory edukacyjne, dydaktyczne i wychowawcze,
 3. jakość merytoryczną,
 4. poziom oryginalności i twórczej interpretacji tematu,
 5. kompozycję i estetykę pracy,
 6. poprawną realizację wybranej techniki,
 7. wrażenie artystyczne.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dla laureatów Konkursu, organizatorzy przewidują pamiątkowe dyplomy.

Komisja może podjąć decyzje dotyczące okoliczności, które nie zostały zawarte w Regulaminie.

Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i będą wykorzystane w trakcje akcji na rzecz KTOZ, która odbędzie się 10 kwietnia 2016 r. na terenie Centrum Handlowego Bonarka.

Prace wystawione będą do publicznego oglądania na sztalugach w Centrum Handlowym Bonarka.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

UWAGA:

Z chwilą zakwalifikowania prac do Konkursu Organizator uzyskuje prawo własności do zgłoszonych prac oraz majątkowe prawa autorskie, na czas nieokreślony, na wszystkich  polach eksploatacji, a w szczególności:

– dokonanie publikacji prac na sztalugach na terenie Centrum Handlowego Bonarka,

 Posted by at 17:45

Sorry, the comment form is closed at this time.