Matematyka

 

MAŁOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY

Tematyka konkursu:

Zadania na wszystkich etapach konkursu wymagają znajomości treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu matematyka, II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VI sześcioletniej szkoły podstawowej (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – Dz. U. z 2012 r., poz. 977 ze zm.), a na etapie rejonowym i wojewódzkim także wybranych treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu matematyka, II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII ośmioletniej szkoły podstawowej (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 4 specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – Dz. U. z 2017 r., poz. 356).

Na każdym etapie konkursu zadania mogą uwzględniać w szczególności umiejętności:

1) rozwiązywania zadań problemowych i nietypowych,

2) dostrzegania prawidłowości i formułowania prostych uogólnień,

3) uzasadniania odpowiedzi.

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników:

Na każdym etapie konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej. Uczeń w szczególności:

a) wykonuje działania na liczbach wymiernych,

b) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego lub równania,

c) wykonuje obliczenia dotyczące wagi, czasu, temperatury, pieniędzy i odległości,

d) zna własności liczb i figur oraz wykorzystuje je do rozwiązania problemu,

e) zamienia jednostki,

f) oblicza pola powierzchni i obwody figur płaskich,

g) oblicza pola powierzchni i objętości prostopadłościanów,

h) odczytuje i interpretuje informacje podane w różnej postaci,

i) sprawdza na przykładach dostrzeżone prawidłowości i je opisuje,

j) analizuje i sprawdza z warunkami zadania otrzymane wyniki oraz ocenia ich sensowność.

Na etapie rejonowym i wojewódzkim uczeń dodatkowo:

a) mnoży i dzieli potęgi o wykładnikach całkowitych dodatnich, mnoży potęgi o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach, podnosi potęgę do potęgi,

b) odczytuje i zapisuje liczby w notacji wykładniczej,

c) oblicza pierwiastek z iloczynu i ilorazu dwóch liczb, wyłącza liczbę przed znak pierwiastka i włącza liczbę pod znak pierwiastka, mnoży i dzieli pierwiastki tego samego stopnia, dodaje i odejmuje sumy algebraiczne, dokonując przy tym redukcji wyrazów podobnych, mnoży sumy algebraiczne przez jednomian i dodaje wyrażenia powstałe,

d) z mnożenia sum algebraicznych przez jednomiany, mnoży dwumian przez dwumian, dokonując redukcji wyrazów podobnych,

e) stosuje wyrażenia algebraiczne do zapisywania informacji i uogólniania spostrzeżeń,

f) oblicza dowolny procent danej liczby, liczbę na podstawie danego jej procentu oraz jakim procentem jednej liczby jest druga liczba, stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym,

g) rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych,

h) oblicza prędkość, drogę i czas,

i) rozwiązuje zadania tekstowe, w których wymagana jest umiejętność zamiany jednostek (również prędkości), sprawność w obliczeniach procentowych oraz rozwiązywania równań, które po prostych przekształceniach wyrażeń algebraicznych sprowadzają się do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,

j) zna i stosuje średnią arytmetyczną,

k) przeprowadza proste dowody geometryczne,

l) oblicza pola powierzchni i objętości graniastosłupów prostych, w tym prawidłowych.

III. Wykaz zalecanej literatury:

 1. . Bobiński Z, Burnicka K., Nodzyński J. P., Świątek A., Uscki M., Matematyka z wesołym Kangurem (poziom Beniamin), wyd. Aksjomat.
 2. Bobiński Z., Nodzyński P., Uscki M., Koło matematyczne w szkole podstawowej, wyd. Aksjomat.
 3. Janowicz J., Konkursy matematyczne w szkole podstawowej, wyd. GWO.
 4. Kalisz S., Kulbicki J., Rudzki H., Matematyka na szóstkę dla klas V, wyd. Nowik.
 5. Kalisz S., Kulbicki J., Rudzki H., Matematyka na szóstkę dla klas VI, wyd. Nowik.
 6. Pawłowski H., Tomalczyk W., Odlotowa matematyka. Zadania dla najmłodszych olimpijczyków, wyd. Tutor.
 7. Rosół M., Wilińska E., Drój R., Konkursy matematyczne dla szkoły podstawowej, wyd. Aksjomat.
 8. Żurek A., Jędrzejewicz P., Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole podstawowej, wyd. GWO.
 9. dostępne na rynku podręczniki i zbiory zadań do klasy siódmej szkoły podstawowej.

REGULAMIN

Przykładowe zadania z Małopolskiego Konkursu Matematycznego

1. Małkopolski Konkurs Matemayczny – etap szkolny 2009

2. Małopolski Konkurs Matematyczny – etap szkolny 2010

3. Małopolski Konkurs Matematyczny – etap szkolny 2011

4. Małopolski Konkurs Matematyczny – etap szkolny 2012

5. Małopolski Konkurs Matematyczny – etap szkolny 2013

KRAKOWSKA MATEMATYKA

km 

 

Jest konkursem bezpłatnym, organizowanym przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Zadania, które rozwiązują uczniowie zawierają informacje z historii Krakowa i są dostosowane do wieku uczniów. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV, V i VI. Krakowska matematyka ma dwa etapy:

I etap – szkolny przeprowadzany jest na terenie naszej szkoły. Odbywa się jesienią.
• II etap – międzyszkolny przeprowadzany jest w wybranych szkołach. Od kilku lat etap ten jest przeprowadzany również w naszej szkole. LAUREACI tego konkursu otrzymują wpis na świadectwo szkolne.

Pełne informacje na temat konkursu dotyczące roku bieżącego i lat poprzednich można uzyskać na stronie http://www.tsmat.prv.pl/

Regulamin konkursu KRAKOWSKA MATEMATYKA 2014/2015

Oto przykładowe zadania KRAKOWSKIEJ MATEMATYKI z lat ubiegłych. Uczniów przygotowujących się do konkursu zachęcamy do ich rozwiązywania.

ETAP SZKOLNY KLASA 4
1. Klasa 4 – etap szkolny
2. Klasa 4 – etap szkolny
3. Klasa 4 – etap szkolny
4. Klasa 4 – etap szkolny
5. Klasa 4 – etap szkolny
6. Klasa 4 – etap szkolny
7. Klasa 4 – etap szkolny
8. Klasa 4 – etap szkolny

ETAP SZKOLNY KLASA 5

1. Klasa 5 – etap szkolny
2. Klasa 5 – etap szkolny
3. Klasa 5 – etap szkolny
4. Klasa 5 – etap szkolny
5. Klasa 5 – etap szkolny
6. Klasa 5 – etap szkolny
7. Klasa 5 – etap szkolny
8. Klasa 5 – etap szkolny

ETAP SZKOLNY KLASA 6

1. Klasa 6 – etap szkolny
2. Klasa 6 – etap szkolny
3. Klasa 6 – etap szkolny
4. Klasa 6 – etap szkolny
5. Klasa 6 – etap szkolny
6. Klasa 6 – etap szkolny

kangur

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY – KANGUR

 

Konkurs organizowany jest pod patronatem Rady Europy, a w 1994 roku został wpisany do kalendarza imprez Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” jest Stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontières” z siedzibą w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach. W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, które przeprowadza Konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W szkole Konkurs organizuje Komitet Regionalny z siedzibą w Krakowie pod patronatem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W konkursach może uczestniczyć każdy uczeń, bez względu na wyniki w nauce i osiągnięcia na lekcjach matematyki. Atrakcyjne zadania konkursowe popularyzują wiedzę matematyczną, mobilizują do rozwijania zainteresowań, umożliwiają sprawdzenie umiejętności i stwarzają szansę zdobycia cennych nagród w postaci obozów zagranicznych i krajowych oraz wyjątkowych nagród rzeczowych. Każdy uczestnik konkursu KANGUR otrzyma w momencie rozpoczęcia Konkursu upominek – nagrodę uczestnictwa.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz przykładowe zadania dotyczące roku bieżącego i lat poprzednich można uzyskać na stronie http://www.kangur-krakow.pl

Przykładowe arkusze z poprzednich edycji konkursu udostępnione są uczniom w bibliotece szkolnej.

Regulamin Konkursu

KONKURS MATEMATYCZNY KANGUR 2018

Małopolskie Stowarzyszenie Matematyczne KANGUR ma przyjemność poinformować, że 15 marca 2018 roku ( czwartek) odbędzie się w Polsce d w u d z i e s t a  s i ó d m a  edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2018. W konkursie może uczestniczyć każdy uczeń kl. 2 – 7, bez względu na wyniki w nauce i osiągnięcia na lekcjach matematyki. Atrakcyjne zadania konkursowe popularyzują wiedzę matematyczną, mobilizują do rozwijania zainteresowań, umożliwiają sprawdzenie umiejętności i stwarzają szansę zdobycia cennych nagród w postaci obozów zagranicznych i krajowych oraz wyjątkowych nagród rzeczowych.

Regulamin konkursu

Oświadczenie rodzica

olimpiada

 

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES MATEMATYKA – PLUS to konkurs, który odbywa się dwa razy w ciągu roku szkolnego – w listopadzie i w maju. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas III, IV, V i VI. Może w nim startować każdy uczeń, bez względu na wyniki w nauce oraz osiągnięcia na lekcjach matematyki. W tym konkursie nie ma przegranych, jest on organizowany dla zwiększenia motywacji uczniów do sprawdzenia swoich umiejętności. Każdy uczestnik otrzymuje nagrodę niespodziankę i pamiątkowy dyplom. Dodatkowo uczniowie, którzy zdobędą maksymalną ilość punktów (100pkt) dostają dodatkową nagrodę. Udział w konkursie jest płatny.

Przykładowe testy z lat ubiegłych udostępnione są uczniom w bibliotece szkolnej oraz znajdują się poniżej. Zachęcamy do ich rozwiązywania.
Klasa III
1. Konkurs matematyczny – edycja 16
2. Konkurs matematyczny – edycja 17
3. Konkurs matematyczny – edycja 18
4. Konkurs matematyczny – edycja 19
Klasa IV
1. Konkurs Matematyczny - edycja 15
2. Konkurs Matematyczny – edycja 16
3. Konkurs Matematyczny – edycja 17
4. Konkurs Matematyczny – edycja 18
Klasy V
1. Konkurs Matematyczny – edycja 16
2. Konkurs Matematyczny – edycja 17
3. Konkurs Matematyczny – edycja 18
Klasy VI
1. Konkurs Matematyczny – edycja 17
2. Konkurs Matematyczny – edycja 18
3. Konkurs Matematyczny – edycja 19
4. Konkurs Matematyczny – edycja 20

V ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA – sprawozdanie

tabliczka 7

tabliczka 6

tbliczka 5

tabliczka 4

Konkurs na  „NAJLEPSZEGO  MATEMATYKA  KLAS 4, 5, 6 i 7”

I etap:

 1. Uczeń rozwiązuje w domu zestaw zadań dla odpowiedniego poziomu nauczania.
 2. Uczeń może rozwiązać wszystkie zadania lub tylko te, które potrafi.
 3. Pełne, staranne rozwiązania zadań przedstawia w formie pisemnej.
 4. Do II etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 75% możliwych punktów do zdobycia w swojej kategorii.
 5. Udział w konkursie będzie premiowany dodatkową oceną z matematyki.
 6. Uczeń oddaje prace (rozwiązania zadań) nauczycielowi matematyki w terminie do dnia 05.2018r.

II etap:

 1. II etap odbywa się na terenie szkoły.
 2. Uczniowie rozwiązują 5 zadań, z których trzy będą analogiczne do zadań z etapu I, a dwa pozostałe będą zawierać materiał danej klasy.
 3. Uczniowie z najwyższymi wynikami otrzymają tytuł „NAJLEPSZEGO MATEMATYKA SP 144 klasy…”

Zadania

klasy 4

klasy 5

klasy 6

klasy 7

 Posted by at 18:19