Oligofrenopedagog

 

Oligofrenopedagog zajmuje się kształceniem osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Do zadań pedagoga specjalnego należą więc w pierwszej kolejności:

 • dokonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania wychowanka (dotyczy
  to sfery m.in. motorycznej, poznawczej, społeczno-emocjonalnej, percepcji)
 • zastosowanie odpowiednich metod i form pracy, indywidualnie dobranych do potrzeb wynikających z dysfunkcji towarzyszących dziecku
 • stosowanie zasad stopniowania trudności majac na uwadze indywidualne tempo przyswajania umiejętności i wiadomości
 • eksponowanie osiagnięć dziecka co podnosi motywację i wiarę we własne możliwości
 • włączanie dziecka do zajęć grupowych tak, aby każde dziecko miało swój wkład pracy- pozwala to uniknąć podziałów
 • aktywizowanie dziecka do jak najpełniejszego udziału w zajęciach lekcyjnych
  i pozalekcyjnych
 • budowanie empatii i pozytywnych relacji pomiędzy uczniami-integracja
 • zapewnienie miłej i przyjaznej atmosfery oraz bezpieczeństwa, co sprzyja lepszemu uczeniu się i funkcjonowaniu w społeczności szkolnej
 • współpraca  z opiekunami dziecka, wychowawcą oraz specjalistami pracującymi
  z dzieckiem
 Posted by at 20:44