Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 

ZAKRES KOMPETENCJI PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SZKOLNEGO

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

POMOC MATERIALNA:

 • Stypendium szkolne
 • Dofinansowanie do zakupu podręczników
 • Gorący posiłek

pomoc materialna – potrzebne dokumenty 

 

WAŻNE ADRESY I TELEFONY:

Nazwa instytucji Adres Telefon
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 filia Złotego Wieku 3631-618 Kraków tel: 12 647 11 78
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 Szkolne 2731-977 Kraków tel. 12 644 18 85
fax.12 644 04 74
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi Św. Gertrudy 231-046 Kraków tel. 12 422 43 83660 637 312
Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej Półkole 11
31-559 Kraków
tel: 12 412 15 66
fax: 12 412 15 66
Poradnia Psychoneurologii Wieku Rozwojowego. NZOZ Centrum B 1131-928 Kraków tel: 12 644 00 64
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ul Strzelecka tel: 12 619 86 93
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Filia nr 1 (Dzielnica XIV,XV) Rzeźnicza 231-540 Kraków  tel: 12 430 45 48
Komisariat VII Policji w Krakowie Złota Jesień 11c31-827 Kraków tel: 12 6152911
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Krakowie
Radziwiłłowska 8b31-026 Kraków Całodobowy numer interwencyjny:tel. 12 421 92 82
Krakowski Ośrodek Terapii Helców 23a
31 – 148 Kraków

tel. 12 422 18 58
fax. 12 426 12 05

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Wielicka 73
30-552 Kraków
tel.: 12 425 57 47
fax: 12 290 05 56
Schronisko dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie
Krakowiaków 46
31-964 Kraków
tel.: 12 425 81 70

 

 Posted by at 22:11