Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno  -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz. U. 2017 poz. 1643)

Komu udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna?

 • uczniom,
 • rodzicom,
 • nauczycielom

W szczególności potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika z:

 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Z czyjej inicjatywy jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

 m.in.:

 •  ucznia;
 •  rodziców ucznia;
 •   dyrektora;
 •  nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 •  poradni;
 •   pracownika socjalnego;
 •  asystenta rodziny;
 •   kuratora sądowego.

W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna. jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów np. poprzez:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
 • porady i konsultacje.

 

 Posted by at 22:11