Praca w szkole

 

Kraków, 15.02.2018 r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko specjalisty w Szkole Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie
Wymiar czasu pracy: 1 etat, umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy, a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

Godziny pracy: dni robocze 7.00 – 15.00,  wtorek 10.00 – 18.00

Wykształcenie: wyższe stosowne do zajmowanego stanowiska

Doświadczenie: minimum roczne doświadczenie.

Płaca zasadnicza: kategoria zaszeregowania VIII (od 1840,00 do 3150,00 + dodatek za wieloletnią pracę;  dla osób ze stażem powyżej 5 lat oraz premia uznaniowa (regulamin wynagradzania pracowników szkoły nie będących nauczycielami)

 

Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

 1. Obsługa urządzeń biurowych (telefonów, faksu, poczty elektronicznej);
 2. Zapoznawanie się z informacjami i ogłoszeniami zamieszczanymi na portalach:

    http://www.portaledukacyjny.krakow.pl/, http://www.kuratorium.krakow.pl/,www.oke.krakow.pl

 1. Udzielanie informacji,  w  tym  telefonicznie  dotyczących  bieżących  spraw  szkoły (zapisy/zasady rekrutacji, terminy spotkań z rodzicami, dyżury nauczycieli itp.);
 2. Dostarczanie odpowiednich danych i udzielanie wyjaśnień stosownym organom i instytucjom;
 3. Kserowanie materiałów na polecenie dyrektora i wicedyrektorów;
 4. Prowadzenie kancelarii szkoły. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, znakowanie dokumentów zgodnie z  instrukcją kancelaryjną, prowadzenie księgi kancelaryjnej, przekazywanie poczty dla adresatów (podpis w książce doręczeń);
 5. Sprawdzenie poprawności i realizacji istniejących wewnętrznych regulacji prawnych (instrukcja kancelaryjna);
 6. Przygotowywanie pism na polecenie dyrektora i wicedyrektorów;
 7. Przygotowywanie statystyk   i   zestawień,   w   tym   dla   organu   prowadzącego    i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 8. Gromadzenie Dzienników Ustaw oraz uchwał i zarządzeń organu prowadzącego;
 9. Stała współpraca z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
 10. Przygotowywanie sprawozdań dla GUS;
 11. Dokonywanie zmian w rejestracji ZUS dotyczących danych personalnych pracowników i pracodawców;
 12. Sporządzanie i ewidencja umów o pracę, świadectw pracy, aneksów, wypowiedzeń umów  oraz warunków pracy i płacy, informacji o warunkach zatrudnienia i wynagrodzenia oraz  innych dokumentów personalnych związanych z nawiązaniem, przebiegiem i zakończeniem stosunku pracy;
 13. Ustalanie uprawnień, ewidencjonowanie i rozliczanie wykorzystanych urlopów wypoczynkowych oraz innych absencji i przerw w wykonywaniu pracy (urlopy  okolicznościowe, bezpłatne, wychowawcze, macierzyńskie, zwolnienia lekarskie i inne);
 14. Obliczanie długości stażu nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy w przypadku przerwania stażu z powodu choroby lub innych nieobecności trwającej dłużej niż 30 dni;
 15. Prowadzenie pełnej administracji kadrowej. Zakładanie i kompleksowe prowadzenie akt osobowych;
 16. Sporządzanie list obecności pracowników administracji i obsługi, kontrola obecności oraz ewidencja nieobecności w pracy;
 17. Weryfikacja dokumentacji personalnej pod kątem zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi;
 18. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu;
 19. Obsługa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą oraz Systemu Informacji Oświatowej.
 20. Praca w systemie informatycznym, Platforma Edukacyjna – moduły: Universo, Archivo, Veryfico, Formico, Elemento;
 21. Gromadzenie i wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej oraz nadzór nad kompletnością i terminowością składania sprawozdań;
 22. Prowadzenie książki obiektu budowlanego. Gromadzenie protokołów kontroli obiektu.
 23. Doradztwo z zakresu prawa pracy, informowanie o zmianach przepisów prawa pracy;
 24. Kontrola terminów ważności oraz planowanie szkoleń z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej;
 25. Kontrola terminowości i kierowanie pracowników na wstępne i okresowe badania lekarskie; 
 26. Nadzór nad dopuszczeniem pracownika do pracy (konieczność wykonania badań kontrolnych po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni);
 27. Pomoc podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych;
 28. Przechowywanie dokumentacji i poufnych danych w miejscach i formach bezpiecznych, strzeżonych, zapewniających pełną poufność i zgodność z wymogami prawa;
 29. Rozliczanie godzin nadliczbowych i nocnych oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 30. Sporządzanie i przekazywanie deklaracji i informacji miesięcznych oraz rocznych PFRON;
 31. Przygotowanie dokumentów kancelaryjnych do archiwizacji zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły odnośnie wprowadzenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie;
 32. Wykonywanie innych prac związanych z pracą szkoły zleconych przez dyrektora szkoły;

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
 5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 6. w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów,
 7. wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
 8. „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)”,
 9. komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko specjalisty w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie, os. Bohaterów Września 13, 31-620 Kraków, w terminie do dnia (nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 28 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu do Szkoły),
 10. aplikacje, które wpłyną do Szkoły niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e,
 11. informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Szkole oraz na stronie internetowej Szkoły,
 12. osoby, które spełnią wymogi formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 Posted by at 17:39