Projekt „Bezpieczna +” – sprawozdanie

 

Sprawozdanie zespołu przyrodników i nauczyciela techniki.

W ramach projektu „Bezpieczna +” we wrześniu i październiku wszyscy uczniowie klas czwartych i piątych zostali przeszkoleni poprzez praktyczne ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. (Uczniowie klas starszych mieli podobne szkolenia w poprzednich latach.) Do szkoły zostały zaproszone osoby, które w profesjonalny sposób przedstawiały kwestie ratowania życia osobom poszkodowanym. Dzieci mogły, ćwicząc na fantomie, w praktyczny sposób nauczyć się w jaki sposób pomóc takim osobom. Uczyły się prawidłowego wezwania pogotowia ratunkowego, oceny stanu poszkodowanego, masażu serca i innych działań, które należy wykonać, chcąc pomóc, będąc świadkiem wypadku. Zajęcia te odnotowane zostały w dzienniku lekcyjnym.

Nauczyciele przyrody stworzyli także cztery prezentacje multimedialne, w których poruszono najistotniejsze zasady dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem.

Wszystkie prezentacje zostały rozesłane droga mailową wychowawcom, a oni przedstawili je uczniom i omówili w czasie godzin wychowawczych, zapisując stosowny temat w dzienniku lekcyjnym. Każdy wychowawca zwracał szczególną uwagę na te zagadnienia, które dla jego wychowanków były najważniejsze lub jeszcze niezrozumiałe lub zapomniane.

Pierwsza prezentacja „Bezpieczeństwo w domu i poza nim” uczyła jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji w domu i po wyjściu z niego. Dotyczyła bezpiecznego korzystanie z prądu, gazu, środków czystości lub środków łatwopalnych. Uczyła rozpoznawania znaków ostrzegawczych umieszczonych na opakowaniach, a także przypomniała o ostrożności w obchodzeniu się z gorącymi przedmiotami i domowymi roślinami. Poruszała też zagadnienia bezpiecznego zachowania poza domem. Zwracała uwagę na to o czym powinno się pamiętać poruszając się po drodze, przebywając na łące, w lesie, na kąpielisku, placu budowy, gdy w pobliżu pracują maszyny rolnicze lub gdy znajdą niewypał czy niewybuch.

Następna prezentacja zatytułowana „Uzależnienia są groźne” poruszała zagadnienia związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom od: papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, komputera i nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych. W ramach zagadnień związanych z bezpieczeństwem nauczyciele postanowili przypomnieć uczniom o asertywności, która jest szczególnie potrzebna młodemu człowiekowi. Po obejrzeniu i omówieniu prezentacji uczniowie mogli rozwiązać test pokazujący im czy w swoim życiu stosują tę zasadę i mają wyrobiony nawyk asertywności. Ostatnia prezentacja dotyczyła bardzo ważnej sprawy dla wszystkich Krakowian czyli smogu. Prezentację zatytułowano „Zdrowy oddech” i tak przygotowano, aby uczniowie jak najwięcej dowiedzieli się o stanie czystości powietrza w Krakowie, o wpływie smogu na nasze zdrowie, o tym jak można się przed nim chronić i właściwie reagować oraz jakie działania muszą być podejmowane w celu wyeliminowania zanieczyszczeń.

Prezentacje zamieszczono też na stronie internetowej szkoły, aby uczniowie i ich rodzice mogli w wolnej chwili wrócić do omawianych zagadnień.

Omawiana w prezentacjach tematyka oraz nauka udzielania poszkodowanym pomocy przedmedycznej stała się też podstawą do stworzenia zadań gry terenowej, przeprowadzonej na zakończenie realizacji projektu. Uczniowie udzielali odpowiedzi na pytania, rozwiązywali krzyżówkę określali czy dane stwierdzenie jest prawdą czy fałszem. Na jednym ze stanowisk przyrodniczych umieszczony został zestaw „Negatywne skutki palenia papierosów” demonstrujący obecność i zawartość substancji smolistych i nikotyny w papierosach. W zależności od ilości substancji zawartych w papierosie zmieniała się barwa filtrów. Uczniowie z przerażeniem oglądali efekty pokazu i mogli na własne oczy przekonać się o szkodliwości palenia papierosów i wyciągnąć stosowne wnioski.

Na kolejnym stanowisku, które związane było tematycznie z problemami zanieczyszczenia powietrza, ustawiony został zakupiony przed grą terenową „Zestaw do energii odnawialnej”. Pokazywał on uczniom możliwe źródła pozyskiwania „czystej” energii. Dzieci miały okazję doświadczyć efektywności działania wody, wiatru i słońca w celu uzyskania energii elektrycznej, a jest to jeden ze sposobów ograniczenia zanieczyszczeń powietrza.

Uczniowie, którzy najlepiej rozwiązali zadania na stanowiskach przyrodniczych otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Wszystkie podjęte działania pozwoliły uczniom uzmysłowić sobie, że każda podejmowana aktywność musi być przede wszystkim przeprowadzona bezpiecznie, a dbanie o bezpieczeństwo jest obowiązkiem nas wszystkich. Wszyscy musimy przestrzegać zasad, które pomagają nam żyć, a żeby ich przestrzegać, trzeba mieć odpowiednią wiedzę i wyobraźnię.

Bezpieczeństwo w domu i poza nim.

Zdrowy oddech.

Uzależnienia są groźne.

Asertywność.

Sprawozdanie nauczycieli wychowania fizycznego

W ramach projektu nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili następujące działania:

 1. Prezentacja multimedialna „Bezpieczna droga do szkoły”, która zawierała szereg informacji dotyczących podróży dziecka do i ze szkoły. Zawarte w niej były wskazówki jak dotrzeć do szkoły unikając niebezpieczeństw czyhających na uczniów. Na co należy zwracać uwagę, jak zachowywać się podczas przechodzenia przez jezdnię, czego unikać aby nie narażać się na niebezpieczeństwo. Zwrócono w niej szczególną uwagę na fakt podróży rowerowych do szkoły. Jakie przepisy się z tym wiążą. Co uczeń może, co należy, a czego nie wolno. Ponadto prezentacja zawierała informacje dotyczące sygnalizacji oraz znaków drogowych. Zawarte w niej były również informacje dotyczące podstawowych wskazówek udzielania pierwszej pomocy w razie wypadków. Na końcu prezentacji uczniowie mogli rozwiązać praktyczny quiz, który utrwalał ich wiedzę zawartą w prezentacji.

Prezentacja ta przede wszystkim przypomniała uczniom podstawowe zasady z bezpieczeństwa związanego z podróżami do szkoły. Ponadto uczniowie dowiedzieli się co im wolno i jak powinni zachowywać się podczas jazdy rowerem.

Prezentacja została rozesłana w miesiącu listopadzie drogą mailową do wszystkich wychowawców, którzy na godzinach wychowawczych pokazywali ją uczniom i omawiali wspólnie informacje w nich zawarte. Prezentacja jest umieszczona na stronie interżnetowej szkoły wraz z innymi materiałami projektu.

Bądź bezpieczny w drodze do szkoły

 1. W dniu 05.12 odbył się konkurs dla chętnych uczniów
  „Test bezpieczeństwo w ruchu drogowym” o tematyce związanej z jazdą na rowerze. Test zawierał 39 pytań związanych z podróżami rowerowymi do szkoły i nie tylko. Sprawdzał on wiedzę jaka uczniowie nabyli podczas lekcji związanych z rowerami, podczas oglądania prezentacji. Uczniowie mogli przekonać się co już wiedzą a czego jeszcze musza się nauczyć aby w pełni być bezpiecznymi na drodze. Trójka najlepszych uczniów została nagrodzona nagrodami. Wyniki konkursu zostały umieszczone na tablicach ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły. Zdjęcia oraz najlepszy test są umieszczone wraz z innymi materiałami na stronie internetowej szkoły.

WYNIKI KONKURSU „TEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”

1 Miejsce – Weronika Zbylut 6 a – 25 pkt

2 miejsce – Katarzyna Wąs 6 a – 22 pkt

3 miejsce – Wiktoria Perek 6 a – 16 pkt

3. W ramach podsumowania projektu „Bezpieczna +” podczas gry terenowej, zostały przygotowane dwa stanowiska da uczniów związane z tematyką bezpieczeństwa. Na jednym z nich uczniowie mieli za zadanie ułożyć i dopasować obrazki i informacje związane z odpowiednimi bezpiecznymi zachowaniami na drodze lub bezpieczeństwem w dbaniu o własny rower oraz przydatnymi informacjami związanymi z poruszanie się rowerem po mieście. Na drugim natomiast stanowisku uczniowie mieli za zadanie pokonać przygotowany tor przeszkód jak najdokładniej dbając przy okazji o bezpieczeństwo w postaci ubrania kasku i kamizelki odblaskowej przed wykonaniem zadania. Zdjęcia z przeprowadzonych działań są umieszczone wraz z innymi na stronie internetowej szkoły.

 galeria zdjęć

Konkurs plastyczny „Bądź bezpieczny”

                W ramach projektu „Bezpieczna +” nauczyciel plastyki Marlena Podgórska zrealizowała konkurs plastyczny pt. „Bądź bezpieczny”, którego celem było uwrażliwienie dzieci na zasady bezpieczeństwa w domu, szkole i na drodze.

            W październiku konkurs został ogłoszony na stronie internetowej szkoły. We wszystkich klasach 4-7 (21 klas, 423 uczniów) temat konkursu został dokładnie omówiony podczas pogadanki. Nauczyciel plastyki pozostawił uczniom dowolność techniki i formy plastycznej, zaproponował i omówił plakat, rysunek, malarstwo, kolaż i kompozycje przestrzenne. Klasy szóste zrealizowały temat plakatu jako grafiki użytkowej w ramach programu nauczania.

Prace konkursowe wykonało 81 osób. Zwyciężyli i otrzymali nagrody:

I miejsce – Piotr Sieńko, 7b

II miejsce – Alicja Nogieć, 6a

III miejsce – Patrycja Goslar, 7e

            Potwierdzenie przeprowadzonych działań można znaleźć w dokumentacji szkolnej dotyczącej projektu, dokumentach nauczyciela plastyki oraz na stronie internetowej szkoły. Zdjęcia oraz sprawozdanie sporządzono po zakończeniu wystawy prac plastycznych, która odbyła się w terminie 23-30 listopada i została przedłużona do 8 grudnia 2017r. Wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły mogli podziwiać najciekawsze prace w holu obok sekretariatu. Wykorzystano zakupione w ramach projektu sztalugi oraz antyramy.

            Przeprowadzony konkurs przyczynił się do zwiększenia świadomości potrzeby zachowania zasad bezpieczeństwa uczniów zarówno tworzących prace, jaki i oglądających je. Twórcy mogli przeanalizować dokładnie poruszane problemy, a wystawa przyczyniła się do promocji lepszego, bezpiecznego życia.

Szczególnie ważnym aspektem, często podejmowanym przez uczniów okazały się temat widoczności na drodze pieszego, zastosowania odblasków, dobrego oświetlenia i bezpiecznego poruszania się na rowerze. Kolejną sprawą pięknie zobrazowaną przez uczennicę Patrycję Goslar było BEZPIECZEŃSTWO, którym dla nas wszystkich jest zapięcie pasów podczas jazdy pojazdami.

Inne aspekty to:

 • zastosowanie się do zasad ruchu drogowego,
 • zasady bezpiecznego poruszania się w szkole i zgodnej, wspólnej zabawy,
 • bezpiecznego poruszania się w Internecie,
 • umiejętne posługiwanie się sprzętami domowymi wymagającymi podłączenia do prądu,
 • omijanie przez uczniów wszelkich substancji niosących niebezpieczeństwo zatrucia chemikaliami,
 • asertywności wobec używek,
 • zabezpieczenie przed dziećmi źródeł ognia,
 • zasady ewakuacji w sytuacji np. zagrożenia pożarem, terroryzmem,
 • relaksu nad wodą w miejscach strzeżonych ,
 • bezpiecznej zabawy w odpowiednio przygotowanych dla dzieci miejscach.

„To co masz w głowie czyni Cię bezpiecznym w domu, w drodze i w szkole” – hasło z nagrodzonego pierwszym miejscem plakatu oraz prac plastyczne obrazujące zasady bezpieczeństwa uświadomiły uczniom potrzebę bycia ostrożnym, przywidującym i tym samy bezpiecznym.

 galeria zdjęć

 

Sprawozdanie nauczycieli informatyki

W ramach projektu Bezpieczna+ na lekcjach informatyki i zajęć komputerowych w klasach II – VII zostały przeprowadzone zajęcia poświęcone tematyce szeroko rozumianego  bezpieczeństwa w Sieci. Zajęcia zostały przeprowadzone na podstawie scenariuszy i materiałów (filmów, spotów, plików muzycznych) udostępnionych na stronie internetowej www.dzieckowsieci.pl. oraz materiałów przygotowanych przez koordynatorów akcji. Potwierdzeniem tego faktu są wpisy w dzienniku.

Dzięki zajęciom z bezpieczeństwa uczniowie znają przede wszystkim zasady bezpiecznego zachowania w Sieci. Wiedzą przez to jakich zachowań powinny unikać, gdyż będą to zachowania ryzykowne niosące za sobą konsekwencje.  Uczniowie zapoznali się również z zagadniemy cyberprzemocy. Dzięki temu wiedzą czym ona jest, jakie są jej przejawy, jak jej unikać i co zrobić w sytuacji, kiedy staną się ofiarą takiej przemocy. Potrafią umiejętnie reagować  na zagrożenia pojawiające się w Internecie a ponadto potrafią podejmować świadome działania w sieci. Wiedzą jakie zasady obowiązują ich jako członków społeczności internetowej, znają i przestrzegają Kodeks Internauty.

W ramach akcji został ogłoszony konkurs „Jestem bezpieczny w Sieci” Poszczególne klasy wykonywały określone zadania i tak:

– klasy II – praca plastyczna pt. „Jak wyobrażasz sobie strażnika Internetu”

– klasy III – praca plastyczna przestrzenna pt. „Wirus komputerowy”

– klasy IV – plakat w dowolnej formie pt. „Bezpieczny Internet”

– klasy V – plakat w dowolnej formie pt. „Kodeks Internauty”

– klasy VI – plakat w dowolnej formie pt. „Stop cyberprzemocy”

– klasy VII – filmik „Jestem bezpieczny w Sieci”

Najlepsze prace z poszczególnych klas zostały wystawione w galerii „Bezpieczny Internet w Sp 144” na II piętrze szkoły.

galeria zdjęć

Przeprowadzone konkursy dodatkowo uświadomiły uczniom zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania z Internetu. Zorganizowana galeria prac dała możliwość podzielenia się swoimi pracami z całą społecznością szkolną.

Nagrodzeni uczniowie:

„Wirus komputerowy”

Nagroda: Julia Piękoś – 3b

Wyróżnienia:

Jakub Znamirowski – 3e

Aleksandra Molik – 3c

Jakub Gucwa – 3a

Lena Rajkowska – 3e

Weronika Dziedzic – 3a

Kacper Filo – 3e

Gabriel Bukowski – 3d

„Bezpieczny Internet”

Nagroda : Szymon Dębowski – 4b

Wyróżnienia:

Karolina Zbylut  – 4f

Sebastian Wątor – 4f

„Kodeks Internauty”

Nagroda – Szymon Gajewski – 5a

Wyróżnienia:

Aleksandra Brożyna – 5e

Piotr Cholewa – 5c

„Stop cyberprzemoc”

Nagroda – Katarzyna Ludwa – 6d

Wyróżnienia:

Kamil Sikora – 6c

Joanna Chorąży  – 6c

Łukasz Piotrowski – 6d

Gabriela Antoniuk – 6 a

„Jestem bezpieczny w Internecie”

Klasa 7

 

Sprawozdanie z zajęć w klasach I –III

 Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

W dniach 18 .09. – 19.09. 2017 r. w ramach  Rządowego Pogramu „Bezpieczna+” uczniowie klas I -III wzięli udział w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dzieci przypomniały numery telefonów alarmowych, dowiedziały się, do kogo mogą zwrócić się o pomoc, gdy znajdą się w niebezpiecznej sytuacji oraz nauczyły się przeprowadzać rozmowę telefoniczną i wezwać pomoc do osoby poszkodowanej w wypadku.  Podczas  praktycznych ćwiczeń pod kierunkiem Instruktora Ratownictwa Medycznego pani Ewy Kwiatkowskiej  , nauczyły się, jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie, która w danym czasie i miejscu takiej pomocy potrzebuje. Poznały też sposoby udzielania pierwszej pomocy.

W trakcie ćwiczeń  na fantomach i manekinach   uczyły się sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej oraz układać ją w bezpiecznej pozycji bocznej ustalonej. Ćwiczyły oddechy, uciski ratownicze, właściwe zachowania w sytuacji krwawienia z nosa i zadławienia oraz opatrywały rany i bandażowały ręce i głowę.

Zajęcia były bardzo atrakcyjne. Uczniowie chętnie wzięli w nich udział. .

Na zakończenie każdy uczestnik zajęć otrzymał   Certyfikat Małego Ratownika oraz breloczek-czerwone serduszko, które każdego dnia ma przypominać o konieczności niesienia pomocy osobom poszkodowanym. 

Zajęcia pozwoliły  wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania zagrożeń i zasad udzielania pierwszej pomocy. Przyczyniły się do przezwyciężenia lęku i obaw przed podejmowaniem działań w sytuacjach zagrożenia. Organizując takie zajęcia od najmłodszych lat wyrabiamy w  dzieciach świadomość  konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczymy  odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku,oraz odpowiedzialności za siebie i innych.

 Przedstawienie ,,Królestwo zakreconego czasu, czyli bajka o mądrych   dzieciach.”

 8 XI 2017 w naszej szkole odbył się spektakl dla uczniów klas 0 – III pt. „Królestwo zakręconego czasu, czyli bajka o mądrych dzieciach”. 
Z myślą o najmłodszych odbiorcach i ich bezpieczeństwie przedstawienie, w którym wszystkie role odegrali Strażnicy Miejscy z Referatu Profilaktyki miasta Krakowa, zostało przygotowane pod kierunkiem pana Pawła Zaborskiego.
Był to spektakl profilaktyczny, w którym występowali : Czarodziej Profilaktikus, Smok Barbakus, mały chłopiec o imieniu Adaś oraz Strażnicy Światła, Bezpieczeństwa i Zwierząt. Na podstawie przygód chłopca i pomocy pozostałych bohaterów uczniowie mieli możliwość utrwalenia zasad zachowania się na drodze, nauczenia się sposobu ochrony przed atakiem psa oraz zrozumienia konieczności unikania nawiązywania kontaktu z nieznajomymi. Spektakl opierał się na ciągłej interakcji, co spowodowało, że uczniowie mocno zaangażowali się w przedstawienie. Dodatkowo fabuła przeplatana była muzyką wykonywaną na żywo przez naszych gości.  
Interaktywny charakter przedstawienia sprawił, że wszyscy chętnie uczestniczyli w proponowanych zabawach, które pomagały utrwalać pozytywne zachowania.

Teatr dla dzieci jest nie tylko znakomitą rozrywką, ale także doskonałym narzędziem do realizacji zadań poznawczych i wychowawczych.

 Wyjątkowym atutem tego przedstawienia było to, że  na scenie występowali  prawdziwi Strażnicy Miejscy.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali opaski odblaskowe oraz zostały zrobione pamiątowe zdjęcia, które zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

galeria zdjęć

Gra terenowa – poloniści

Nauczyciele języka polskiego zorganizowali trzy stacje w grze terenowej w ramach projektu „Bezpieczna +”.

 1. bezpieczeństwie poprawną literą.
 2. bezpieczeństwie piękną literą.
 3. bezpieczeństwie mimiką i gestem.

Uczniowie:

– utrwalili zasady dotyczące bezpieczeństwa w szkole i poza nią

– odgrywali scenki prawidłowego i bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach

– uzupełniali, dbając o prawidłowy zapis, zasady bezpieczeństwa

– tworzyli hasła promujące bezpieczeństwo

– współpracowali w grupie

Wyniki:

klasy IV –  1 miejsce klasa IV c

klasy V – 1 miejsce klasa V b

klasy VI – 1 miejsce klasa VI a

klasy VII  – 1 miejsce klasa VII c

galeria zdjęć

 Posted by at 22:00