Terapeuta w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem (ASD)

 

Terapeuta osób z autyzmem/zespołem Aspergera to specjalista zajmujący się edukacją i wspomaganiem uczniów z całościowymi zaburzeniami z tzw. spektrum autyzmu. Do jego zadań należy m.in. opracowanie planu zajęć rewalidacyjnych kształtujących kompetencje społeczne, w tym komunikacyjne, biorąc pod uwagę deficyty występujące w 3 sferach funkcjonowania dziecka: 

– społecznej (interakcje społeczne) 

– komunikacyjnej (mowa) 

– zachowań (ograniczone, stereotypowe, powtarzające się) 

Działania specjalisty pracującego z dziećmi ze spektrum autyzmu (ASD) obejmują: 

  • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  
  • stworzenie planu pracy z uwzględnieniem deficytów dziecka i ich praktycznego wpływu na funkcjonowanie szkolne 
  • dobór właściwych metod pracy do istniejących trudności społecznych, komunikacyjnych i emocjonalnych 
  • budowanie kontaktu i właściwej relacji z uczniem 
  • kształtowanie samooceny i wzmacnianie mocnych stron ucznia 
  • współpracę z rodzicami i specjalistami pracującymi z dzieckiem 
 Posted by at 17:52