Tyflopedagog

 

Tyflopedagog zajmuje się uczniami z dysfunkcją narządu wzroku. Zajęcia odbywają się w ramach rewalidacji indywidualnej z uwzględnieniem dysfunkcji oraz możliwości danego dziecka. Swoimi działaniami tyflopedagog obejmuje rehabilitację wzroku, stymulację zmysłową oraz orientację przestrzenną.

Zadaniem tyflopedagoga jest:

  • zapewnianie każdemu uczniowi jak najbardziej odpowiednich warunków nauki, takich jak: oświetlenie, kąt patrzenia, wielkość czcionki itp., należy zapewnić dziecku miejsce w pierwszej ławce, blisko okna, tablicy i nauczyciela
  • maksymalne usprawnianie funkcji innych zmysłów
  • bezpośrednie kształcenie funkcji wzrokowych, mające na celu podwyższenie poziomu funkcjonowania wzroku na lekcjach ukierunkowanych na wytworzenie maksymalnej sprawności w skupieniu uwagi na przekazywaniu
  • przekształcanie bodźców wzrokowych w postać dostępną dla słabowidzącego dziecka, tj. zastępowanie ich bodźcami słuchowymi lub dotykowo kinestetycznymi, przy użyciu najbardziej przydatnych i efektywnych środków
  • interpretacji spostrzeżeń wzrokowych, aż do ćwiczenia wzroku w przypadku dzieci
    z resztkami widzenia
  • stosowanie takich metod pracy dydaktyczno -wychowawczej, które uwzględniają indywidualną pracę z każdym dzieckiem, ze względu na zróżnicowane możliwości wzrokowe, różny stopień ich zdolności intelektualnych, stan zdrowia i sprawności ogólnej, cechy charakterologiczne.
 Posted by at 20:48