cze 122015
 

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, a w szczególności zakupu podręczników w ramach lokalnego programu osłonowego „Pierwszy Dzwonek”, finansowanego ze środków Województwa Małopolskiego.


Pomoc w ramach programu przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2010 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 163 ze zm.) tj. 684 zł na osobę w rodzinie.
Przez rodzinę wielodzietną 3+ należy rozumieć rodzinę składającą się z rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 3 lub więcej dzieci, przy czym przynajmniej jedno z dzieci powinno być uczniem i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na terenie GMK.

Rodziny chcące uzyskać pomoc powinny w terminie do 5 lipca r. złożyć wniosek osobiście w filiach MOPS właściwych ze względu na miejsce zamieszkania rodziny .

( http://www.mops.krakow.pl/znajdz-filie).

Uchwała Nr XIV/278/15 w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+  w roku szkolnym 2015/2016.

 Posted by at 11:54

Sorry, the comment form is closed at this time.