Współpraca z poradnią

 

Nasza szkoła współpracuje z  Filią Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4, im. Janusza Korczaka w Krakowie, która mieści  się na os. Złotego Wieku 36,  tel. 12 647 11 78.

Filia poradni czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 18.00.

Opiekunem szkoły  z ramienia poradni  jest pani mgr Lidia Kubacka.

Ustalanie terminów badań psychologicznych, pedagogicznych w fili poradni odbywa się tylko poprzez rejestrację telefoniczną.

Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 4 os. Kalinowe 18, tel. 12 644 18 85.

Posiedzenia Zespołu odbywają się w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca od godz. 10.00.

Zespól  m.in. orzeka o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Zespół orzeka na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

Druki niezbędne do ubiegania się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego, a także oferta  dostępne są na stronie internetowej poradni.

http://www.poradnia4.krakow.pl/

 Posted by at 21:35