Współpraca z rodzicami – dorobek

 

„Dorobek szkoły uzyskany w wyniku partnerstwa z rodzicami” 

      Tradycyjne, wieloletnie zaangażowanie rodziców w funkcjonowanie naszej szkoły zawsze pozwalało osiągać lepsze wyniki w jej różnorakich działaniach służących wychowankom.

       I chociaż najłatwiej efekty pomocy rodziców dostrzec w czasie bieżącym (ich wykaz poniżej) nie wolno nam zapominać, że każdy rodzaj pracy związanej z wychowywaniem i kształceniem młodzieży przynosi również rezultaty po wielu, wielu latach.

      Stąd ciągła troska nauczycieli i rodziców o doskonalenie nie tylko bazy materialnej szkoły, ale także metod i form pracy z uczniami w imię osiągania celów, które ujawniają się w dalekiej przyszłości. Musimy pamiętać, że te niewymierne, długofalowe  cele związane z budowaniem mężnych charakterów i otwartych umysłów to prawdziwy horyzont  partnerstwa szkoły
z rodzicami.

Poniżej przedstawiamy rodzaje działalności rodziców  na rzecz szkoły w bieżącym roku szkolnym:

 • finansowanie dodatkowych specjalistycznych zajęć dla uczniów (basen, taniec nowoczesny, ceramika, lekcje muzealne)
 • dzielenie się  możliwościami związanymi z wykonywanym zawodem (np. prowadzenie zajęć w klasie, darmowe przejazdy klasy autokarem)
 • współudział w organizacji (finansowanie, opieka) wyjść uczniów do teatru, muzeum, wyjazdów na wycieczki, na   basen
 • zaangażowanie w przygotowanie przedstawień klasowych i szkolnych (zapewnianie strojów, rekwizytów)
 • współorganizacja imprez klasowych (Dzień Chłopaka, andrzejki, Św. Mikołaj, wigilia, bal karnawałowy, tłusty czwartek, Dzień Kobiet)
 • szeroki udział w szkolnych akcjach charytatywnych, w uroczystościach szkolnych
 •  zainteresowanie informacjami związanymi z bezpieczeństwem dzieci, ich funkcjonowaniem 
 • w szkole, zadaniami jakie przed uczniami stawia system oświatowy
 • współpraca w zakresie ewaluacji pracy szkoły (wyrażanie swojej opinii w ankietach)
 • poszerzanie bazy materialnej klas w zakresie takich środków jak: drukarki, papier ksero, tonery w kserokopiarkach i drukarkach, pisaki zmywalne do białych tablic w klasach, materiały biurowe, materiały plastyczne,  ręczniki papierowe
 • doposażenie klasowych biblioteczek i kącików zabaw (książki, gry planszowe, klocki, puzzle, zabawki), apteczek klasowych
 • wsparcie finansowe szkoły poprzez wpłaty na Szkolną Radę Rodziców i odpis 1% podatku
 • praca rodziców w Szkolnej Radzie Rodziców:
  • rozpoznawanie bieżących potrzeb szkoły
  •  udział w działaniach służących promocji szkoły (np. przygotowanie prezentacji multimedialnych do konkursu ministerialnego – klasy 1a, 2a)
  • poszerzanie bazy materialnej szkoły poprzez organizację zbiórek surowców wtórnych
  • dofinansowanie pracowni komputerowej, biblioteki multimedialnej, prenumeraty, radiowęzła szkolnego
  • finansowanie zakupu lekarstw dla uczniów do gab. lekarskiego, nagród, książek do biblioteki, gier (szachy „piłkarzyki”), koszulek z logo szkoły dla uczniów, udziału w    wymianie studenckiej, słodyczy, środków czystości, zakupu tablicy interaktywnej, 
  • organizacja szkoleń (dot. rekrutacji do gimnazjum, dot. cyberprzemocy
  • współpraca w realizacji 4 godz. wych.fiz.
  • opiniowanie Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego Szkoły
 Posted by at 14:45