sie 312014
 

Dofinansowanie do podręczników 2014 r

W dniach 1.09 -5.09.2014r można składać wnioski o dofinansowanie do podręczników szkolnych .

Wyprawka szkolna skierowana jest do uczniów klas II,III ,VI oraz  uczniów klas II-VI posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dotyczy następujących rodzajów niepełnosprawności:

1.słabowidzący

2.niesłyszący

3. słabosłyszący

4.upośledzenie w stopniu lekkim

5.upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym

6.z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

7. z autyzmem w tym zespołem Aspergera

8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku , gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona

Do wniosku prosimy dołączyć ksero orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Grupy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu;

  1. Dla uczniów pochodzących z rodzin w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie w wysokości 539,00zł netto. Potrzebne dokumenty to wniosek o przyznanie dofinansowania oraz zaświadczenie z Urzędu Miasta o korzystaniu z zasiłku rodzinnego (karta zasiłkowa),jeżeli wnioskodawca nie korzysta ze świadczeń rodzinnych przedkłada wówczas dokumenty umożliwiające określenie wysokości dochodu rodziny w 2012r
  2. Dla uczniów pochodzących z rodzin w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe  539,00zł natomiast w rodzinie występują przypadki określone w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej tj. ubóstwo,sieroctwo,bezdomność,bezrobocie,niepełnosprawność,długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa .
  3. Wnioski można wydrukować ze strony www.portaledukacyjny.krakow.pl  lub otrzymać w gabinecie pedagoga w godzinach pracy. Szczegółowych informacji  udziela pedagog .
  4. Godziny pracy pedagoga szkolnego w dniach 1.09-5.09.2014r.

Poniedziałek  8.30-13.30

Wtorek           8.30 – 13.30

Środa              9.00-14.00

Czwartek       10.00-16.00

Piątek              9.00-14.00

                                                         Beata Kielian – Wnęk

 Posted by at 20:53

Sorry, the comment form is closed at this time.