ZASADY DOTYCZĄCE ZAPISÓW/REKRUTACJI DO SZKOŁY

 

ZASADY DOTYCZĄCE ZAPISÓW/REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 144 W KRAKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zapisy prowadzone są w dniach 18 kwietnia – 8 maja 2017 r.

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 9.00 – 18 kwietnia 2017 r., natomiast wnioski można składać w składać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu:

Pon. 7:00 – 15:00

Wt.  10:00 – 18:00

Śr.  7:00 – 15:00

Czw. 7:00 – 15:00

Pt.  7:00 – 15:00

  1. Rekrutacja na rok szkolnych 2017/2018 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego –elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento (https://krakow.elemento.pl).
  2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.
  3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do amorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  4. Rodzice składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności – z tym, że szkoła rejonowa (w obwodzie której mieszka dziecko) powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji.
  5. Dziecko, które realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole podstawowej przyjmowane jest do niej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Prosimy o zgłaszanie woli kontynuowania edukacji dziecka w danej szkole podstawowej do 8 maja.

Terminarz dla kandydatów do kl. I Szkół Podstawowych

Data Zdarzenie
18.04 – 08.05 Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców (godz. 9.00), przyjmowanie wniosków w szkole (w godzinach pracy sekretariatu)
18.04 – 12.05 Weryfikacja wniosków przez szkoły – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach
07.06 godz 09.00 Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach
08.06 – 16.06 Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dzieci do szkoły – składanie oświadczeń w godzinach ustalonych przez dyrektora
19.06 godz. 12:00 Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc
Rekrutacja uzupełniająca
20.06 – 23.06 Rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie wniosków w szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora (jedynie w formie papierowej)
13.06 – 26.06 Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja wniosków przez szkoły – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach
11.07 godz. 9:00 Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
12.07 – 17.07 Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzanie woli przyjęcia – składanie oświadczeń w godzinach ustalonych przez dyrektora
19.07 godz. 9:00 Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

 

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych dotyczą uczniów urodzonych w 2010 roku oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2011 roku) jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl) rodzice i ich dzieci mogą zapoznać się z ofertą szkół i wypełnić Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest odręczne wypełnienie Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Druk (w formie papierowej) można również pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl).

Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie należy dostarczyć w terminie do 8 maja b.r. – w godzinach podanych przez dyrektora szkoły. Komisja rekrutacyjna w danej szkole podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, następnie dane wprowadzanie są do systemu lub potwierdza się dane wprowadzone już do systemu elektronicznej rekrutacji.

Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do wypełniania Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie w formie elektornicznej za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl). Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz niezwłoczne otrzymanie informacji o wynikach rekrutacji.

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) nastąpi 7 czerwca b.r. o godz. 9:00

Liczba wolnych miejsc w szkołach podstawowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji będzie podana na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl).

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.

Powyższe informacje nie dotyczą zapisów dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół podstawowych specjalnych oraz oddziałów integracyjnych, do których rekrutacja przeprowadzana jest na odrębnych zasadach.

 

 Posted by at 10:18