Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939 w Krakowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144  im. Bohaterów Września 1939 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność do swojej strony  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp144.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939 w Krakowie /w skrócie SP144/

Telefon: +48 126480302
E-mail: sp144@op.pl
Adres korespondencyjny: os. Bohaterów Września 13, 31-620 Kraków

Data publikacji strony internetowej: 26.01.2013r.

Data ostatniej aktualizacji:  25.08.2019r.

Strona internetowa www.sp144.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

– dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– pliki wytworzone przez inne podmioty niż SP144 i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
– treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • focus dla osób niedowidzących pojawiający się wokół elementów nawigacyjnych,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika SP 144.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22.

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.sp144.pl  można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939 w Krakowie do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Agata Seweryn, e-mail: sp144@op.pl , telefon: 12 648 03 02 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Dostępność architektoniczna:

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Obrońców Warszawy, drugie wejście znajduje się od strony boiska szkolnego, trzecie wejście jest usytuowane od strony przełączki między korytarzem a salą gimnastyczną. Wszystkie wejścia wyposażone są w podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

 2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 3. Na terenie szkoły są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 5. W budynku na każdym poziomie (szatnia, parter, 1 piętro,2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek posiada windę przeznaczoną do przewozu osób niepełnosprawnych.

 6. Szerokość korytarzy oraz drzwi zapewnia swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

 7. W budynku znajdują się dwie toalety (na I i II piętrze) dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 8. W szkole istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (po wcześniejszym trzydniowym ustaleniu).

 9. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia do budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu dla psa potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 Posted by at 14:00