Samorząd szkolny

 

Samorząd Uczniowski – klasy IV – VIII

wybory

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO NA ROK 2019/2020

 1. Ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny:
 • przydział obowiązków,
 • systematyczne spotkania Samorządu Uczniowskiego – planowanie
  i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków.
 1. Dokumentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego:
 • listy obecności z zebrań Samorządu,
 • sprawozdania z przebiegu akcji, wydarzeń, konkursów i imprez organizowanych przez Samorząd Uczniowski,
 • dokumentacja fotograficzna,
 • prowadzenie teczki Samorządu Uczniowskiego.
 1. Bieżące informowanie nauczycieli oraz uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach Samorządu Uczniowskiego:
 • prowadzenie tablic informacyjnych Samorządu Uczniowskiego,
 • aktualizowanie na stronie internetowej szkoły zakładki „Akcje Samorządu”.
 • uaktualnianie danych Samorządu oraz opis wydarzeń, imprez, akcji i konkursów organizowanych przez Samorząd Uczniowski.
 1. Przekazywanie przez szkolny radiowęzeł informacji o organizowanych wydarzeniach, akcjach, imprezach, konkursach oraz dniach tematycznych.
 2. Współpraca z Małym Samorządem Uczniowskim (klas 0-III).
 3. Przeprowadzenie wyborów nowego Samorządu Uczniowskiego.
 4. Przeprowadzenie wyborów Opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
 5. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w organizowaniu i przeprowadzeniu: akademii szkolnych,
 • wystawianie Pocztu Sztandarowego podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych
 • udział przedstawicieli Samorządu w organizowanych akademiach.
 1. Organizacja Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 2. Organizacja Międzyszkolnego Turnieju Samorządów.
 3. Integracja społeczności szkolnej poprzez organizację imprez o charakterze rozrywkowym takich jak dyskoteki oraz imprezy tematyczne dla klas IV-VIII .
 4. Organizowanie „Dni Tematycznych” integrujących i aktywizujących zespoły klasowe oraz prezentujących talenty uczniowskie.
 5. Organizacja konkursów integrujących zespoły klasowe, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów .
 6. Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych.
 7. Współpraca z Małopolskim Hospicjum dla Dzieci w Krakowie.
 8. Współorganizowanie zbiórki makulatury.
 9. Realizacja w miarę możliwości propozycji uczniów. Zachęcanie uczniów do podejmowania i realizowania własnych inicjatyw na terenie szkoły.
 10. Podejmowanie działań z zakresu wolontariatu. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:
 • udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce,
 • uczestniczyć w działalności charytatywnej,
 • pomagać w organizacji zabaw dla dzieci oddziału przedszkolnego,
 • angażować się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej oraz środowiska,
 • współpracować z organizacjami, instytucjami i fundacjami niosącymi pomoc potrzebującym,
 • organizować akcje, dni tematyczne i imprezy charytatywne na rzecz starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 • promować wśród uczniów postawy prospołeczne i wartości.

 

Regulamin Samorządu Szkolnego

 Posted by at 14:34