Samorząd szkolny

 

Samorząd Uczniowski – klasy IV – VIII

wybory

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO NA ROK 2018/2019

 1. Ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny:
  • przydział obowiązków,
  • systematyczne spotkania Samorządu Uczniowskiego – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków.
 2. Dokumentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego:
  • protokoły zebrań Samorządu,
  • sprawozdania z przebiegu akcji, wydarzeń, konkursów i imprez organizowanych przez Samorząd Uczniowski,
  • dokumentacja fotograficzna,
  • prowadzenie teczki Samorządu Uczniowskiego.
 3. Bieżące informowanie nauczycieli oraz uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach Samorządu Uczniowskiego:
  • prowadzenie tablic informacyjnych Samorządu Uczniowskiego,
  • aktualizowanie na stronie internetowej szkoły zakładki „Akcje Samorządu”. Uaktualnianie danych samorządu oraz opis wydarzeń, imprez, akcji i konkursów organizowanych przez Samorząd Uczniowski.
 4. Przekazywanie przez szkolny radiowęzeł informacji o organizowanych wydarzeniach, akcjach, imprezach, konkursach oraz dniach tematycznych.
 5. Współpraca z Małym Samorządem Uczniowskim (klas 0-III).
 6. Przeprowadzenie wyborów nowego Samorządu Uczniowskiego.
 7. Przeprowadzenie wyborów Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 8. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu:
  • akademii szkolnych,
  • wystawianie Pocztu Sztandarowego podczas uroczystości szkolnych oraz udział przewodniczącej Samorządu w organizowanych akademiach.
 9. Organizacja Dnia Edukacji Narodowej.
 10. Organizacja Międzyszkolnego Turnieju Samorządów.
 11. Integracja społeczności szkolnej poprzez organizację imprez o charakterze rozrywkowym takich jak dyskoteki oraz imprezy tematyczne dla klas IV-VIII .
 12. Organizowanie „Dni Tematycznych” integrujących i aktywizujących zespoły klasowe oraz prezentujących talenty uczniowskie.
 13. Organizacja konkursów integrujących zespoły klasowe, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów .
 14. Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych.
 15. Współpraca z Małopolskim Hospicjum dla Dzieci w Krakowie.
 16. Zorganizowanie zbiórki makulatury.
 17. Realizacja w miarę możliwości propozycji uczniów. Zachęcanie uczniów do podejmowania
  i realizowania własnych inicjatyw na terenie szkoły.
 18. Podejmowanie działań z zakresu wolontariatu. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:
  • udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce,
  • uczestniczyć w działalności charytatywnej,
  • pomagać w organizacji zabaw dla dzieci oddziału przedszkolnego,
  • angażować się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej oraz środowiska,
  • współpracować z organizacjami, instytucjami i fundacjami niosącymi pomoc potrzebującym
  • organizować akcje, dni tematyczne i imprezy charytatywne na rzecz starszych, chorych i niepełnosprawnych,
  • promować wśród uczniów postawy prospołeczne i wartości.

Regulamin

ZGRANA KLASA

Samorząd Uczniowski prowadzi całoroczną rywalizację klas IV-VII o tytuł „Zgranej klasy”. Klasy IV-VII uczestniczą w zmaganiach o tytuł „Zgranej klasy” przez cały rok szkolny. Samorząd Uczniowski przyznaje klasie punkty według poniższego regulaminu i wpisuje je w tabelę rywalizacji klas. Rywalizacja zostanie podsumowana na koniec pierwszego półrocza i na zakończenie bieżącego roku szkolnego. Zwycięska klasa zostanie nagrodzona  po każdorazowym podsumowaniu punktów.

Działalność uczniów podlegająca ocenie:

 1. Pomoc w organizowanych przez samorząd akcjach, konkursach, imprezach. /0-20 pkt./
 2. Udział klasy w akcjach np.  Góra Grosza, Gwiazdka dla Zwierzaka itp./0-20 pkt./
 3. Udział klasy w konkursach organizowanych przez samorząd. /0-20 pkt./
 4. Wykazanie własnej inicjatywy klasy np. organizacja przez klasę dnia tematycznego, konkursu, przedstawienia. / 0-40 pkt./

Zachęcamy klasy do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły poprzez realizację własnych pomysłów. Uatrakcyjni to wspólnie spędzony czas. Efekty waszej pracy zostaną przedstawione na stronie internetowej szkoły.

 

Regulamin Samorządu Szkolnego

 Posted by at 14:34