Jak pracujemy

 

Na czym polega kształcenie integracyjne?

Kształcenie integracyjne polega na organizacji wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży zdrowych z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Odbywa się  na wszystkich etapach edukacyjnych: w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych.

Organizacja pracy w klasie integracyjnej

W klasach integracyjnych i ogólnodostępnych realizowany jest taki sam program nauczania, obowiązuje ta sama podstawa programowa kształcenia ogólnego.

Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi do 20, w tym do 5 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pracuje tam dwóch pedagogów – nauczyciel przedmiotu oraz pedagog specjalny – nauczyciel wspomagający. Pedagog specjalny (oligofrenopedagog, surdopedagog lub tyflopedagog)  jest koordynatorem do spraw planowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wraz z nauczycielami pracującymi z daną klasą opracowuje oraz na bieżąco modyfikuje indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów. Wspólnie z nauczycielami przedmiotów współorganizuje proces dydaktyczny dostosowując wymagania edukacyjne do możliwości psychofizycznych i potrzeb uczniów. Prowadzi on również zajęcia rewalidacyji indywidualnej z uczniami niepełnosprawnymi. Odbywają się one w salkach rewalidacyjnych bardzo dobrze wyposażonych w sprzęt i różnorodne pomoce dydaktyczne. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie, z uwzględnieniem zdolności, ograniczeń, stanu zdrowia i cech charakterologicznych. Oprócz zajęć rewalidacyjnych dzieci mają możliwość korzystania z wielu zajęć prowadzonych przez innych specjalisów. Są to zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, integracji sensorycznej, psychoedukacyjne i terapeutyczne.

 Posted by at 18:37