Szkolne Koło Wolontariatu

 
 1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu.betterlogo3
 2. Celem wolontariatu jest rozwijanie postawy zaangażowania, otwartości, życzliwości i wrażliwości na potrzeby innych.
 3. Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych i wymaga zgody rodziców. Jest skierowany do uczniów, którzy chcą wspomagać inicjatywy szkolne i charytatywne.
 4. Działania wolontariatu koordynuje opiekun Samorządu Uczniowskiego wraz z zespołem ds. Samorządu Uczniowskiego.
 5. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.
 6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, na drodze tajnego głosowania.
 7. Do zadań Rady Wolontariatu należy:
 • rozpoznawanie potrzeb na działalność wolontariuszy;
 • analizowanie ofert składanych do Szkoły w zakresie udzielania pomocy lub świadczenia pomocy;
 • opiniowanie i wybór ofert złożonych w Szkole.
 1. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:
 • udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce;
 • uczestniczyć w działalności charytatywnej;
 • pomagać w organizacji zabaw dla dzieci oddziału przedszkolnego;
 • angażować się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej oraz środowiska;
 • współpracować z organizacjami, instytucjami i fundacjami niosącymi pomoc potrzebującym;
 • organizować akcje, dni tematyczne i imprezy charytatywne na rzecz starszych, chorych i niepełnosprawnych;
 • promować wśród uczniów postawy prospołeczne i wartości.
 1. Prawa wolontariuszy:
 • wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw;
 • wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna lub innych wolontariuszy.
 1. Obowiązki wolontariuszy:
 • sumiennie i rzetelnie wypełniać swoje zadania;
 • systematycznie uczestniczyć w spotkaniach wolontariuszy;
 • szanować i służyć pomocą innym wolontariuszom.
 1.  Nagradzanie wolontariuszy:
 • pochwała opiekuna lub Dyrektora;
 • dyplom uznania za działalność;
 • list gratulacyjny do rodziców;
 • powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.
 1. Dokumentacja i działalność informacyjna wolontariatu:
 • sprawozdania z prowadzonej działalności;
 • tablica informacyjna wolontariatu;
 • strona internetowa Szkoły.

 

 Posted by at 20:30