Mały samorząd

 
Mały Samorząd Uczniowski – klasy I – III
 

Opiekunowie:

Agnieszka Gaszyńska

Małgorzata Łukaszewicz 

Kasia Zając

Izabela Małecka

Ania Zajder

Monika Sołkowska

 

PLAN PRACY

MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

CEL GŁÓWNY : Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I – III

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I –III Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144
 • Uczenie samorządności i aktywności na forum szkoły i poza nią
 • Uczenie demokratycznych form współżycia
 • Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
 • Uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji
 • Kształtowanie modelu ucznia aktywnego, odpowiedzialnego, umiejętnie współpracującego w zespole
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją patriotyczną, regionalną zdrowotną i ekologiczną.

FORMY REALIZACJI PROGRAMU:

 • Pomoc w organizacji apeli i uroczystości szkolnych
 • Prowadzenie współpracy z gazetką szkolną
 • Bieżące uaktualnianie tablicy informacyjnej
 • Aktywne uczestnictwo w akcjach ogólnopolskich, jak również organizowanych przez szkołę i środowisko lokalne
 • Zorganizowanie i przeprowadzanie konkursów dla uczniów kształcenia zintegrowanego.

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

Mały Samorząd Uczniowski jest organizacją powołaną przez uczniów, dla uczniów i złożoną z uczniów. Reprezentuje całą społeczność uczniowską z klas I – III i każdego ucznia indywidualnie. Współpracuje z dyrekcją, nauczycielami, administracją szkolną, rodzicami, kołami zainteresowań, świetlicą szkolną oraz środowiskiem lokalnym. Współdecyduje również ożyciu i pracy szkoły. Spotkania Małego Samorządu Uczniowskiego odbywać się będą raz w miesiącu.

WRZESIEŃ:

Organizacja pracy Małego Samorządu Uczniowskiego  w nowym roku szkolnym: Spotkanie z przedstawicielami poszczególnych klas III- wybory samorządów klasowych ( w każdej klasie III- na pierwszym spotkaniu zapoznanie uczniów z opiekunkami Małego Samorządu Uczniowskiego- przedstawienie sposobu pracy Małego Samorządu.

CAŁY ROK:

Kultywowanie tradycji. Tworzenie ceremoniału szkolnego:

1.Przygotowanie audycji  dla szkolnego radiowęzła.

 • 09 Dzień Chłopca
 • Święto Komisji Edukacji Narodowej- życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły : wykonanie drobnych upominków dla nauczycieli przez uczniów, wręczenie ich nauczycielom klas młodszych, dyrekcji, pracownikom administracji. złożenie życzeń przez przedstawicieli samorządu.
 • Konkurs fotograficzny „ Jesień na moim osiedlu”” wystawa prac plastycznych
 • Tradycje Świąteczne, pomoc w organizacji  kiermaszu świątecznego kolędowanie w klasach. Wykonanie kartek świątecznych dla pracowników szkoły.
 • Mikołajki na sportowo klasy I
 • Walentynki
 • Talent Show
 • Pierwszy Dzień wiosny.

Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.

 1. Bezpiecznie w szkole i poza nią…”
 • Przypomnienie szkolnych regulaminów.
 • Zasady bezpiecznego poruszania się po szkole( schodach , korytarzu).
 • Przygotowanie gazetki ściennej.
 • Włączanie członków MSU w działania na rzecz porządku podczas przerwy.
 1. Włączanie się w akcję UNICEF-„ Baw się i bądź bezpieczny”.
 2. „Bezpieczeństwo w czasie ferii”.
 • Wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa na drogach.
 • Zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowanie się podczas ferii.
 • Przygotowanie gazetki ściennej.
 1. „ Bezpieczne wakacje”.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie letniego wypoczynku.
 • Przygotowanie gazetki szkolnej.

Rozpowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka i ucznia.

 1. Zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka oraz Kodeksem Ucznia:
 • Omówienie zagadnień

Integracja społeczności szkolnej. Kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej i opiekuńczej.

 1. Udział w akcji zbiórka makulatury na terenie szkoły.
 2. Udział w akcji „ Góra Grosza”.
  • Integracja uczniów w klasie I-III poprzez wspólne działania i zabawę.
 1. Udział w akcji „ I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”.(grudzień)
 • Zbiórka artykułów papierniczych dla dzieci z Domu Dziecka.
 • Współpraca z krakowskim hospicjum ( kartki świąteczne), wspólne kolędowanie.( grudzień, styczeń)

CZERWIEC:

Spotkanie podsumowujące wspólną całoroczną pracę.

 • Podziękowanie za współpracę.
 • Wręczenie dyplomów za aktywny udział w MSU.
 • Opracowanie wytycznych na przyszły rok.
 Posted by at 14:34