Mały samorząd

 
Mały Samorząd Uczniowski – klasy I – III
 

Opiekunowie:

Agnieszka Gaszyńska

Agnieszka Gierlach

Anna Lisak

Kina Surma

Izabela Małecka

Ania Zajder

Monika Sołkowska

 

PLAN PRACY

MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

CEL GŁÓWNYRozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym
 • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej
 • Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego
 • Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią
 • Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji
 • Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka)
 • Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną

ZAŁOŻENIA:

 • Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 • Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.
 • Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 • Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią.
 • Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.
 • Prowadzenie tablicy informacyjnej Małego Samorządu Uczniowskiego
 • Sporządzanie gazetek okolicznościowych
 • Współpraca z gazetką szkolną
 • Organizacja i udział w akcjach charytatywnych
 • Organizacja konkursów

FORMY REALIZACJI PROGRAMU:

 • Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych
 • Bieżąca aktualizacja tablicy informacyjnej
 • Zapoznanie uczniów Konwencją Praw Dziecka
 • Organizowanie akcji charytatywnych
 • Kontynuacja współpracy z w/w instytucjami
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I- III.

ZADANIA OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 • Opiekunowie „Małego Samorządu Uczniowskiego” czuwają nad całokształtem prac samorządu
 • Pośredniczą między uczniami a Dyrektorem i innymi nauczycielami
 • Doradzają i wspomagają inicjatywę uczniowską
 • Zapobiegają i pośredniczą w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

CAŁY ROK:

Kultywowanie tradycji. Tworzenie ceremoniału szkolnego:

1.Przygotowanie audycji  dla szkolnego radiowęzła.

 • 09 Dzień Chłopca
 • Święto Komisji Edukacji Narodowej- życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły : wykonanie drobnych upominków dla nauczycieli przez uczniów, wręczenie ich nauczycielom klas młodszych, dyrekcji, pracownikom administracji. złożenie życzeń przez przedstawicieli samorządu.
 • Konkurs „ Jesień na moim osiedlu”” wystawa prac plastycznych
 • Tradycje Świąteczne, pomoc w organizacji  kiermaszu świątecznego kolędowanie w klasach. Wykonanie kartek świątecznych dla pracowników szkoły.
 • Mikołajki na sportowo klasy I
 • Walentynki
 • Talent Show
 • Akcja „proszę, dziękuję, przepraszam”
 • Pierwszy Dzień wiosny

Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.

 1. Bezpiecznie w szkole i poza nią…”
 • Przypomnienie szkolnych regulaminów.
 • Zasady bezpiecznego poruszania się po szkole( schodach , korytarzu).
 • Przygotowanie gazetki ściennej.
 • Włączanie członków MSU w działania na rzecz porządku podczas przerwy.
 1. Włączanie się w akcję UNICEF-„ Baw się i bądź bezpieczny”.
 2. „Bezpieczeństwo w czasie ferii”.
 • Wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa na drogach.
 • Zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowanie się podczas ferii.
 • Przygotowanie gazetki ściennej.
 1. „ Bezpieczne wakacje”.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie letniego wypoczynku.
 • Przygotowanie gazetki szkolnej.

Rozpowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka i ucznia.

 1. Zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka oraz Kodeksem Ucznia:
 • Omówienie zagadnień

Integracja społeczności szkolnej. Kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej i opiekuńczej.

 1. Udział w akcji zbiórka makulatury na terenie szkoły.
 2. Udział w akcji „ Góra Grosza”.
  • Integracja uczniów w klasie I-III poprzez wspólne działania i zabawę.
  • Udział w akcji „ I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”.(grudzień)
  • Zbiórka artykułów papierniczych dla dzieci z Domu Dziecka.
  • Współpraca z krakowskim hospicjum ( kartki świąteczne), wspólne kolędowanie.( grudzień, styczeń)

CZERWIEC:

Spotkanie podsumowujące wspólną całoroczną pracę.

 • Podziękowanie za współpracę.
 • Wręczenie dyplomów za aktywny udział w MSU.
 • Opracowanie wytycznych na przyszły rok.
 Posted by at 14:34