ZASADY I TERMINY

 

ZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 144 W KRAKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zapisy do szkoły prowadzone są w dniach 1 – 29 marca 2024 r.

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 8.00 –  1 marca 2024 r., natomiast wniosek papierowy (podpisany przez obojga rodziców) można złożyć w szkole w godzinach pracy sekretariatu. (www.sp144.pl )

  1. Rekrutacja na rok szkolnych 2024/2025 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl).
  2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu
  3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
  4. Rodzice składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności – z tym, że szkoła rejonowa (w obwodzie której mieszka dziecko) powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji.

Terminarz rekrutacji:

  • 1 – 29 marca 2024 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymi
  • 19 kwietnia 2024 r. godz. 9.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  • 22 kwiecień – 7 maja 2024 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia, do której zostało zakwalifikowane dziecko.
  • 8 maja 2024 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.

Zachęcam rodziców/opiekunów prawnych do wypełniania Zgłoszenia/Wniosku
o przyjęcie
 w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego Elemento (
https://krakow.elemento.pl). Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz niezwłoczne otrzymanie informacji o wynikach rekrutacji.

Powyższe informacje nie dotyczą zapisów dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół podstawowych specjalnych oraz oddziałów integracyjnych, do których rekrutacja przeprowadzana jest na odrębnych zasadach.

 Posted by at 15:07