Kogo przyjmujemy

 

Kogo przyjmujemy?

Zgodnie z rozporządzeniem MEN do oddziałów integracyjnych przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

  • niesłyszące i słabosłyszące
  • niewidome i słabowidzące
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 Posted by at 18:38