Terapeuta pedagogiczny

 

Terapeuta pedagogiczny zajmuje się pomocą uczniom z trudnościami w pisaniu, czytaniu i matematyce. W zakresie jego obowiązków znajduje się prowadzenie zajęć, według dostosowanego do potrzeb dziecka, specjalnego programu edukacyjno- terapeutycznego oraz niesienie wsparcia psychologicznego uczniom i ich rodzicom w przeżywaniu szkolnych trudności w uczeniu się. Zajęcia ze specjalistą terapii pedagogicznej mogą odbywać się co tydzień, co dwa tygodnie lub w formie konsultacji raz w miesiącu. O konieczności uczęszczania na ten rodzaj zajęć decyduje poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która wydaje opinię psychologiczno-pedagogiczną dotyczącą dysleksji, dysgrafii, dysortografii lub dyskalkulii.

 Posted by at 20:51