maj 242017
 

ksiazkiRegulamin konkursu

Organizator:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie,
Bohaterów Września 13, 31-620 Kraków.

Cele konkursu:

 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych;
 • pobudzenie wrażliwości plastycznej;
 • dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie;
 • kształtowanie poczucia estetyki;
 • doskonalenie sprawności manualnych;
 •  rozbudzenie świadomości poszanowania książek.

Warunki uczestnictwa:

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3. Zadaniem uczestników jest wykonanie zakładki dowolną techniką. Użyte materiały nie mogą brudzić i niszczyć książki. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną samodzielnie wykonaną zakładkę. Do pracy należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, jego wiek i nazwę szkoły, do której uczęszcza oraz  imię, nazwisko i  adres e-mail opiekuna.

Kryteria oceny pracy:

Komisja weźmie pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, estetykę wykonania pracy oraz samodzielność.

Terminy:

Pracę należy dostarczyć do 5 czerwca 2017 roku do osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie konkursu (p. Izabeli Małeckiej, p. Katarzyny Zając, p. Kingi Surmy – sala nr 7).

Rozstrzygnięcie konkursu 14 czerwca 2017 roku. O wynikach konkursu opiekunowie zostaną poinformowani drogą mailową.

Postanowienia końcowe:

 •  Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych warunków.
 • Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych.
 • Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.
 • Dla laureatów przewidziane są nagrody.
 • Ze względu na udział w Konkursie należy załączyć pisemną zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu i wystawą.
 Posted by at 19:00

Sorry, the comment form is closed at this time.