lip 072014
 

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 

W roku szkolnym 2014/2015 z dofinansowania do podręczników szkolnych „Wyprawka Szkolna” mogą skorzystać uczniowie szkoły podstawowej( z wyjątkiem klas pierwszych) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

 1.    słabowidzących

2.    niesłyszących

3.    słabosłyszących

4.    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

5.    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

6.    z niepełnosprawnością ruchową , w tym z afazją

7.    z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera

8.    z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną    z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

W roku szkolnym 2014/2015 pomoc związana z dofinansowaniem do podręczników  – Wyprawka Szkolna skierowana jest również do uczniów klas II,III i VI. Kryteria przyznania dofinansowania podane zostaną pod koniec sierpnia.

Zainteresowanych rodziców i prawnych opiekunów proszę o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego w ostatnim tygodniu sierpnia oraz w pierwszym tygodniu września celem wypełnienia wniosku  i dostarczenia odpowiednich dokumentów, w tym faktury lub rachunku za zakupione podręczniki.

Rodzice uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do wniosku dołączają kserokopie tego orzeczenia. 

Pedagog szkolny

Beata Kielian-Wnęk

 Posted by at 17:49

Sorry, the comment form is closed at this time.